Locations for Đặc Sản Nam Định 1
20.9603387 105.7384732 0 0 105.7384732,20.9603387